POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de Cookie-uri POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC GRAFOPRINT SRL va asigura că respectă confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea SC GRAFOPRINT SRL se angajează să protejeze orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectează, le prelucrează și/sau la care are acces.

Modul în care sunt colectate, procesate și partajate informațiile cu caracter personal depinde de scopurile și temeiurile legale în baza cărora se face colectarea și prelucrarea acestor date, precum și de consimțământul specific acordat în acest sens de către dvs.

Acest site, https://grafoprint.ro/, este furnizat și administrat de SC GRAFOPRINT SRL, cu sediul în Chișoda, DN59 KM8, jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/1536/1991, având CUI 2482984, atribut fiscal RO, tel: 0728.988.306, email: grafoprint@grafoprint.ro.

Prin intermediul prezentei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica GDPR”) vrem să vă asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi completată cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce date prelucrăm?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, nume și prenume, nr. telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal.

GRAFOPRINT colectează date personale ale candidaților la angajare, angajaților, clienților, reprezentanți furnizori / potențiali, asociați, administratori, utilizatorilor site-ului, etc.

Temeiul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul în care ne-au fost furnizate.

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate doar de GRAFOPRINT și nu vor fi comunicate altor terți fără acordul explicit al dvs. cu excepția cazurilor în care există o obligație legală/contractuală a noastră pentru a divulga aceste date.

Vă rugăm să aveți în vedere că site-ul https://grafoprint.ro/ poate conține link-uri de acces către alte site-uri care pot avea o altă politică de prelucrare a datelor cu caracter personal decât GRAFOPRINT, subscrisa neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de către aceste terțe părți.

În funcție de context, există posibilitatea să ne găsim în situația necesității de a oferi informații, atât global cât și intern sau extern, partenerilor noștri cu care facem transfer de date cu respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016, în virtutea asigurării unor servicii cât mai profesionale. Informațiile controlate de GRAFOPRINT ar putea fi transferate, transmise, stocate sau prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care sunteți rezident, în scopurile descrise în această politică.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate și stocate pe perioada maximă cerută de legile în vigoare. Astfel:

 • În cazul în care doriți să ne adresați diferite solicitări (mail-uri prin care solicitați oferte, întrebări cu privire la unele produse) păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o durată de timp care nu va depăși 2 ani de la ultima corespondență trimisă.
 • În cazul în care ne-ați dat consimțământul să folosim datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, păstrăm aceste date până când ne solicitați să le ștergem, sau după o perioadă de inactivitate; în acest sens, vă informăm că datele stocate în baza noastră de date pentru comunicări în scop de marketing direct sunt șterse după trecerea unui termen de 10 ani de la ultima interacțiune cu dvs.
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările legale. Menționăm că datele prelucrate de modulele cookie (pentru a ne furniza publicitate comportamentală online, pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare, etc) vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora în baza consimțământului dvs.

GRAFOPRINT va revizui necesitatea păstrării în continuare a datelor dvs. personale. În fiecare an analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.

Ștergem datele dvs. personale într-un interval de timp specificat: Ștergem datele dumneavoastră la momentul la un an de la data la care relația dumneavoastră cu noi se încheie (clauza aplicabilă în cazul anunțurilor de angajare sau a altor tipuri de contracte, de la momentul la care dvs. nu mai aveți un contract în vigoare cu noi). Ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta.

Care sunt drepturile dvs.?

Aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare.

1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.

2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.

3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:

 • atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;
 • atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ;
 • atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct;
 • atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare.

Există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale;
 • pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

4. Dreptul la restricționarea procesării. În anumite situații, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când:

 • avem consimțământul dvs.;
 • sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din considerente care vizează interesul public.

5. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul să mutați, copiați, transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care ni le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

6. Dreptul la opoziție. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

7. Dreptul la retragerea consimțământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să vă retrageți, în orice moment, din acel consimțământ. Retragerea consimțământului acordat de către dvs. nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a dezactiva modulele Cookie – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie din setările browser-elor de internet care, de obicei, sunt programate în mod implicit să accepte module tip cookie. Multe module sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționare a site-urilor web, prin urmare dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți sau aplicații ale site-urilor. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-ul nostru / aplicațiile noastre, puteți face acest lucru prin modificarea setărilor browserului dvs.

8. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor.

Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru, 28-30, sector 1, 010336, București, România

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/

GRAFOPRINT face tot posibilul ca să vă protejeze datele dvs. personale și să se conformeze cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs.

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact indicate la începutul prezentului document. De asemenea, vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate.

Cum sunt stocate datele dumneavoastră?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează și urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere și arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare și prin proceduri interne.

Solicitări juridice

GRAFOPRINT accesează, păstrează și oferă informațiile dvs. autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 • Ca răspuns la solicitări de natură juridică atunci când legea ne impune acest lucru.
 • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile și materialele noastre), pe dvs. și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare. Informațiile pe care le primim despre dvs. pot fi stocate pe o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau a unei obligații legale.
Cum aveți acces la datele dvs.?

Puteți modifica datele furnizate sau solicita informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv cereri în vederea exercitării drepturilor dvs. prin transmiterea unui mail la următoarea adresă: grafoprint@grafoprint.ro.

GRAFOPRINT va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum, orice comunicare ce urmează a fi transmisă în format electronic și măsurile luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de GRAFOPRINT gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, GRAFOPRINT poate:

 • fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.